ثبت نام / ورود به حساب کاربری
ثبت نام

ثبت نام از طریق ایمیل

ثبت نام از طریق تلفن همراه

کد امنیتی :
کپتچا
تازه سازی

ثبت نام از طریق کارت ملی

لطفاً موارد خواسته شده را وارد نمایید. کلمه عبور وارد شده یکسان نمی باشد. ایمیل وارد شده در سایت موجود می باشد.
لطفاً با نام کاربری خود وارد سایت شوید و در صورت فراموش کردن رمز عبور از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
بازیابی رمز عبور
لطفاً ایمیل را به صورت صحیح وارد نمایید. لطفاً شرایط استفاده از سایت را مطالعه و سپس تایید نمایید.ثبت نام شما با موفقیت انجام گردید
لطفاً به ایمیل خود مراجعه کرده و ایمیل خود را تایید نمایید.
لطفاً موارد خواسته شده را وارد نمایید. لطفاً کد را درست وارد نمایید. تلفن همراه وارد شده در سایت موجود می باشد.
لطفاً با نام کاربری خود وارد سایت شوید و در صورت فراموش کردن رمز عبور از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
بازیابی رمز عبور
لطفاً شماره تلفن همراه را به صورت صحیح وارد نمایید. لطفاً شرایط استفاده از سایت را مطالعه و سپس تایید نمایید.ثبت نام شما با موفقیت انجام گردید
کلمه عبور به شماره تلفن همراه وارد شده ارسال گردید.
حتماً در اولین ورود به سایت رمز عبور خود را تغییر دهید.
لطفاً موارد خواسته شده را وارد نمایید. کلمه عبور وارد شده یکسان نمی باشد. کد ملی وارد شده در سایت موجود می باشد.
لطفاً با نام کاربری خود وارد سایت شوید و در صورت فراموش کردن رمز عبور از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
بازیابی رمز عبور
لطفاً کد ملی را به صورت صحیح وارد نمایید. لطفاً شرایط استفاده از سایت را مطالعه و سپس تایید نمایید.ثبت نام شما با موفقیت انجام گردید
ورود به حساب کاربری
چنین کاربری با مشخصات فوق در سایت وجود ندارد. لطفاً موارد خواسته شده را وارد نمایید. لطفاً ایمیل خود را تایید نمایید.
درصورتیکه ایمیل فعال سازی را دریافت نکرده اید، از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.
دریافت ایمیل فعال سازی حساب کاربری
لطفاً با نام کاربری ( ایمیل / تلفن همراه / کارت ملی ) که در سایت ثبت نام کرده اید ، وارد شوید.

فروش رزین ضدشوره سنگ آجر چوب نما

ارتباط با آگهی دهنده
نام فرد پاسخگو / نام شرکت : جعفری
آدرس : تهران - تهران : تهران - 15 خرداد - چهارراه سیروس
شماره تلفن : نمایش شماره تلفن
شماره تلفن همراه : نمایش تلفن همراه
پست الکترونیکی (ایمیل) : نمایش ایمیل
وب سایت : www.sibekhas.com
جهت تماس با شما .
لطفاً نام - ایمیل یا تلفن تماس و پیغام خود را وارد نمایید.
پیغام شما ارسال گردید .
جهت اطمینان IP شما نیز ارسال گردید.
خصوصیات
تخصص: نما
شرح آگهی
مزایای استفاده از این محصول:
- آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن زﯾﺒﺎﺋﯽ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ آﺟﺮ
- آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ و ﮐﭙﮏ
- ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ، ﺑﺪون زردﮔﺮاﺋﯽ
- ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن و ورﻗﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
- ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي در ﺳﻄﺢ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻄﺢ در ﺑﺮاﺑﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ
- ﺣﻔﻆ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺲ از اﺟﺮا
- ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺟﻼدﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﺢ ، ﭘﺲ ازاﺟﺮا
- ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﺑﻮ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا
- ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎران ﻫﺎي اﺳﯿﺪي (ﻣﯿﺰان ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ اﺳﯿﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ)
- ﺿﺪ آب ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ - ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ - دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
کلید واژه ها
نانو سنگ
نانو سنگ نما
نانو سنگ آپادانا
نانو سنگ اصفهان
نانو سنگ وازیک
نانو سنگ زنی
نانو سنگ لیدوما
نانو سنگ ها
سنگهای نانو
سنگ نانو چیست
عایق سنگ
ضدآب کردن سنگ آهکی
ضدآب کردن سنگ آهکی در آکواریوم
ضدآب کردن سنگ آهکی کلیه
ضدآب کردن سنگ آهکی برای آکواریوم
ضدآب کردن سنگ آهکی تراورتن
ضدآب کردن سنگ های آهکی
ضدآب کردن ماسه سنگ آهکی
ضدآب کردن سنگ لاشه آهکی
ضدآب کردن انواع سنگ آهکی
ضدآب کردن سنگ آهکی
نانو کردن سنگ آهکی در آکواریوم
نانو کردن سنگ آهکی کلیه
نانو کردن سنگ آهکی برای آکواریوم
نانو کردن سنگ آهکی تراورتن
نانو کردن سنگ های آهکی
نانو کردن ماسه سنگ آهکی
نانو کردن سنگ لاشه آهکی
نانو کردن انواع سنگ آهکی
نانو کردن سنگ تراورتن
نانو کردن سنگ تراورتن عباس آباد
نانو کردن سنگ تراورتن کرم
نانو کردن سنگ تراورتن حاجی آباد
نانو کردن سنگ تراورتن شکلاتی
نانو کردن سنگ تراورتن سفید عباس آباد
نانو کردن سنگ تراورتن محلات
نانو کردن سنگ تراورتن گردویی
نانو کردن سنگ تراورتن سیلور
نانو کردن سنگ تراورتن دره بخاری
ضدآب کردن سنگ تراورتن
ضدآب کردن سنگ تراورتن عباس آباد
ضدآب کردن سنگ تراورتن کرم
ضدآب کردن سنگ تراورتن حاجی آباد
ضدآب کردن سنگ تراورتن شکلاتی
ضدآب کردن سنگ تراورتن سفید عباس آباد
ضدآب کردن سنگ تراورتن محلات
ضدآب کردن سنگ تراورتن گردویی
ضدآب کردن سنگ تراورتن سیلور
ضدآب کردن سنگ تراورتن دره بخاری
ضدآب کردن سنگ لاشه
ضدآب کردن سنگ لاشه ورقه ای
ضدآب کردن سنگ لاشه چیست
ضدآب کردن سنگ لاشه و مالون
ضدآب کردن سنگ لاشه ای
ضدآب کردن سنگ لاشه ورقه ای کوهی
ضدآب کردن سنگ لاشه قیمت
ضدآب کردن سنگ لاشه مشهد
ضدآب کردن سنگ لاشه کف
ضدآب کردن سنگ لاشه نما
نانو کردن سنگ لاشه
نانو کردن سنگ لاشه ورقه ای
نانو کردن سنگ لاشه چیست
نانو کردن سنگ لاشه و مالون
نانو کردن سنگ لاشه ای
نانو کردن سنگ لاشه ورقه ای کوهی
نانو کردن سنگ لاشه قیمت
نانو کردن سنگ لاشه مشهد
نانو کردن سنگ لاشه کف
نانو کردن سنگ لاشه نما
نانو کردن سنگ نما
نانو کردن سنگ نمای ساختمان
نانو کردن سنگ نمای داخلی
نانو کردن سنگ نماي ساختمان
نانو کردن سنگ نمای مصنوعی
نانو کردن سنگ نما تراورتن
نانو کردن سنگ نمای داخلی ساختمان
نانو کردن سنگ نمای رومی
نانو کردن سنگ نما مصنوعی
نانو کردن سنگ نمای ساختمان ویلایی
ضدآب کردن سنگ نما
ضدآب کردن سنگ نمای ساختمان
ضدآب کردن سنگ نمای داخلی
ضدآب کردن سنگ نماي ساختمان
ضدآب کردن سنگ نمای مصنوعی
ضدآب کردن سنگ نما تراورتن
ضدآب کردن سنگ نمای داخلی ساختمان
ضدآب کردن سنگ نمای رومی
ضدآب کردن سنگ نما مصنوعی
ضدآب کردن سنگ نمای ساختمان ویلایی
براق کردن سنگ نما
براق کردن سنگ نمای ساختمان
براق کردن سنگ نمای داخلی
براق کردن سنگ نماي ساختمان
براق کردن سنگ نمای مصنوعی
براق کردن سنگ نما تراورتن
براق کردن سنگ نمای داخلی ساختمان
براق کردن سنگ نمای رومی
براق کردن سنگ نما مصنوعی
براق کردن سنگ نمای ساختمان ویلایی
رزین سنگ نما
رزین سنگ نمای ساختمان
رزین سنگ نمای داخلی
رزین سنگ نماي ساختمان
رزین سنگ نمای مصنوعی
رزین سنگ نما تراورتن
رزین سنگ نمای داخلی ساختمان
رزین سنگ نمای رومی
رزین سنگ نما مصنوعی
رزین سنگ نمای ساختمان ویلایی
شوره سنگ
شوره سنگ تراورتن
شوره سنگین
شوره سنگ نما
رفع شوره سنگ
شوره زدن سنگ
رفع شوره سنگ نما
شوره آجر
شوره آجر نما
رفع شوره آجر
شوره زدگی آجر
شوره زدن آجر
شوره زدن آجر نما
ضد شوره آجر
شوره زدگی در آجر
رفع شوره آجر نما
علت شوره آجر

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آگهی و نیازمندیها و تبلیغات | سایت تجاری:

«آگهی و نیازمندیها و تبلیغات | سایت تجاری» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.