سایت تجاری | آگهی و نیازمندیها و تبلیغات
همه گروه ها
همه استان‌ها
 • همه استان‌ها

تعرفه آگهی ها

آگهی ویژه تجاری

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 100 %
 • تعداد تصاویر : 10 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 15 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 90 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) پرداختی (تومان) 1 ماهه 25,000 0 25,000 3 ماهه 75,000 25,000 50,000 6 ماهه 150,000 50,000 100,000 1 ساله 300,000 100,000 200,000

آگهی ویژه طلایی

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 75 %
 • تعداد تصاویر : 8 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 12 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 70 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) پرداختی (تومان) 1 ماهه 20,000 0 20,000 3 ماهه 60,000 20,000 40,000 6 ماهه 120,000 40,000 80,000 1 ساله 240,000 80,000 160,000

آگهی ویژه نقره ای

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 60 %
 • تعداد تصاویر : 6 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 10 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 50 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) پرداختی (تومان) 1 ماهه 15,000 0 15,000 3 ماهه 45,000 15,000 30,000 6 ماهه 90,000 30,000 60,000 1 ساله 180,000 60,000 120,000

آگهی ویژه برنزی

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 35 %
 • تعداد تصاویر : 4 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 8 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 30 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) پرداختی (تومان) 1 ماهه 10,000 0 10,000 3 ماهه 30,000 10,000 20,000 6 ماهه 60,000 20,000 40,000 1 ساله 120,000 40,000 80,000

آگهی ویژه

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 15 %
 • تعداد تصاویر : 2 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 6 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 20 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) پرداختی (تومان) 1 ماهه 5,000 0 5,000 3 ماهه 15,000 5,000 10,000 6 ماهه 30,000 10,000 20,000 1 ساله 60,000 20,000 40,000

آگهی عادی

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 5 %
 • تعداد تصاویر : 1 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 4 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 5 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) پرداختی (تومان) 1 ماهه 0 0 0 3 ماهه 0 0 0 6 ماهه 5,000 0 5,000 1 ساله 10,000 0 10,000